Подкрепа за малки предприятия

ВИКТОР ЕЛЕКТРИК ПЛЮС ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.089-0523-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната дейност по проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието – бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ВИКТОР ЕЛЕКТРИК ПЛЮС ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност на проекта: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв.
европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 11.10.2021 г.

Край: 11.01.2022 г.